Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014.), a u svezi

s člankom 6. i 19. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/1999., 117/2001., 36/2002. –

Odluka Ustavnog suda, 96/2003., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/2004., 38/2009. i 80/2010.) i

članka 33. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Višnjica, Skupština Dobrovoljnog

vatrogasnog društva Višnjica na sjednici održanoj dana 07.02.2015. godine u Višnjici donijela

je

S T A T U T

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA

VIŠNJICA

 

1. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

 Ovim Statutom ureñuje se:

- naziv i sjedište Dobrovoljnog vatrogasnog društva Višnjica (dalje u tekstu:

Društvo),

- zastupanje i predstavljanje Društva,

- izgled pečata Društva,

- područje djelovanja Društva, sukladno ciljevima,

- ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi,

- gospodarske djelatnostima sukladno zakonu, ako ih Društvo obavlja,

- način osiguranja javnosti djelovanja Društva,

- uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i

odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa

članova,

- tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti,

način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju

isteka mandata,

- izbor i opoziv likvidatora Društva,

- prestanak postojanja Društva,

- imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom,

- postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva,

- način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva,

- znak, amblem i zastava Društva,

- druga pitanja od značaja za Društvo,

- prijelazne i završne odredbe.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu a imaju rodno značenje, bez obzira da

li se koriste u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i na ženski rod. 

 

Članak 2.

Temeljna zadaća Društva je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena Zakonom o

vatrogastvu.

Društvo je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa

za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara.

Članovi Društva su fizičke i pravne osobe koje rade na unapreñenju vatrogastva i zaštite

od požara, te obavljaju i druge poslove kojima se ostvaruju ti ciljevi.

 

Članak 3.

Društvo je osnovano na dobrovoljnoj osnovi u cilju provedbe vatrogasne djelatnosti, te

promicanja, razvitka i unapređenja zaštite od požara i vatrogastva.

 

Članak 4.

Društvo ima svojstvo neprofitne pravne osobe, a stječe ga danom upisa u Registar

udruga.

 

2. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA


Članak 5.

Naziv Društva je: Dobrovoljno vatrogasno društvo Višnjica

Skraćeni naziv je: DVD Višnjica

Naziv Društva na engleskom jeziku je: Višnjica Volunteer Fire Brigade

Sjedište Društva je u Donjoj Višnjici 2b

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Skupština, a odluku o promjeni poslovne

adrese sjedišta donosi Upravni odbor Društva.

 


3. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA


Članak 6.

Društvo zastupaju predsjednik i zapovjednik Društva. Skupština može ovlastiti i druge

osobe za zastupanje udruge.

Društvo predstavljaju predsjednik, zapovjednik, tajnik, zamjenik predsjednika i

zamjenik zapovjednika. Društvo može predstavljati i druga osoba po ovlaštenju predsjednika

ili zapovjednika Društva.

 Osoba ovlaštena za zastupanje:

- odgovara za zakonitost rada,

- vodi poslove sukladno odlukama Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela

upravljanja,

- odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog

izvješća,

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi

registar udruga,

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Društva.

 


4. PEČAT DRUŠTVA


Članak 7.

Društvo ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, ispisanim tekstom uz rub pečata:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Višnjica.

U sredini pečata nalazi se vatrogasni grb.

Uporaba i čuvanje pečata ureñuje se odgovarajućim aktom Upravnog odbora.

 


5. ZNAK, AMBLEM I ZASTAVA DRUŠTVA


Članak 8.

Društvo ima znak, amblem i zastavu.

Znak Društva ima oblik štita zagasito crvene boje. U sredini štita nalaze se dvije

ukrižene vatrogasne sjekire preko kojih stoji vatrogasni grb. Iznad grba nalazi se lenta s

natpisom "Vatru gasi", a ispod grba nalazi se lenta s natpisom"brata spasi". Na vrhu štita

nalazi se ime Društva "DVD VIŠNJICA", a na dnu štita nalazi se godina osnutka Društva

"1951".

Amblem Društva ima oblik štita zagasito crvene boje. U sredini štita nalaze se dvije

ukrižene vatrogasne sjekire preko kojih stoji vatrogasni grb. Iznad grba nalazi se lenta s

natpisom "Vatru gasi", a ispod grba nalazi se lenta s natpisom"brata spasi". Na vrhu štita

nalazi se ime Društva "DVD VIŠNJICA", a na dnu štita nalazi se godina osnutka Društva

"1951".
Koristi se za isticanje pripadnosti članstva Društvu, a nosi se na vatrogasnim odorama

u skladu s Pravilima vatrogasne službe.

Zastava Društva je s obje strane izrađena od tkanine plameno-crvene boje, duljine 150

cm i širine 115 cm. Na sredini prednje (desne) strane zastave nalazi se vatrogasni znak

uokviren povijesnim hrvatskim pleterom s grbom Republike Hrvatske, promjera oko 55 cm.

Uz vatrogasni znak, na prednjoj strani zastave navedeni su naziv i godina osnutka Društva.

Oko ruba zastave su zlatne rese duljine 7 cm. Na stražnjoj (lijevoj) strani zastave nalaze se lik

sv. Florijana, jedan od tradicionalnih vatrogasnih pozdravnih slogana te drugi prigodni

ukrasni elementi.

Zastava koju Društvo posjeduje iz razdoblja prije stupanja na snagu ovog Statuta, a

sadrži elemente prednje (desne) strane propisane ovim člankom, može se koristiti do daljnjeg.

Sve zastave koje je Društvo posjedovalo kroz svoju povijest moraju se na dostojan i prikladan

način čuvati kao dio nacionalne kulturne baštine.

 Kod kreiranja novog znaka, amblema ili zastave Društva potrebno je uskladiti idejna

rješenja s odgovarajućim aktima odnosno smjernicama usvojenim od strane Hrvatske

vatrogasne zajednice. 6. PODRUČJE DJELOVANJA DRUŠTVA


Članak 9.

Područje djelovanja odnosno odgovornosti Društva utvrđeno je Planom zaštite od požara

grada Lepoglave, odnosno Zakonom o vatrogastvu.

Društvo može djelovati i izvan utvrđenog područja djelovanja i odgovornosti, ali takvo

djelovanje mora biti utemeljeno na zakonima i propisima koji uređuju obavljanje vatrogasne

djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

 


7. UDRUŽIVANJE


Članak 10.

Društvo se udružuje u Vatrogasnu zajednicu grada Lepoglave, te putem Vatrogasne

zajednice Varaždinske županije u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Odluku o udruživanju donosi Predsjednik Društva.

 


8. CILJEVI DRUŠTVA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

DRUŠTVA


Članak 11.

Ciljevi Društva su:

- provedba vatrogasne djelatnosti odnosno različitih aktivnosti iz područja vatrogastva

temeljem dobrovoljnog rada vlastitog članstva, uz poštivanje načela humanitarnosti i

javnog interesa;

- kontinuirano uključivanje što većeg broja građana, a posebno mladeži u rad Društva, radi

zaštite ljudi i imovine od požara i drugih elementarnih nepogoda;

- poticanje provedbe preventivnih i drugih mjera radi ostvarivanja zadaća iz područja zaštite

od požara;

- provedbu cjeloživotnog stručnog obrazovanja svog članstva za provedbu vatrogasne

djelatnosti i podizanje opće razine znanja članstva;

- razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i

prijateljstva, kao stogodišnje tradicije specifične za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava

odnosno vatrogasne struke u cjelini;

- uključivanje mladih odnosno podmlatka u Društvo, uz razvijanje njihove samostalnosti i

samosvijesti u okviru rada u Društvu, odnosno predanosti kvalitetnom i savjesnom

dugogodišnjem radu u vatrogasnoj organizaciji.

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području zaštite i spašavanja.

Djelatnost Društva kojima se ostvaruju ciljevi su:

-organizacija i provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Društva;

- organizacija i provedba osposobljavanja i usavršavanja vlastitog članstva za potrebe

provedbe vatrogasne djelatnosti odnosno zadovoljavanja zakonskih uvjeta za provedbu iste;

- organizacija i provedba različitih javnih manifestacija poput vježbi i prezentacija, s ciljem

podizanja stručnosti vlastitog članstva, razvijanja opće zaštite od požara te promidžbe

dobrovoljnog vatrogastva; 

- organizacija i provedba preventivnih mjera iz područja zaštite od požara i drugih

elementarnih nepogoda;

- provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara od strane

fizičkih i pravnih osoba, u skladu sa zakonskom regulativom;

- organizacija rada s mladima odnosno podmlatkom u vatrogastvu;

- organizacija savjetovanja, seminara, vatrogasnih natjecanja te informativno-promidžbenih i

drugih aktivnosti značajnih za sustav vatrogastva i zaštite od požara;

- organizacija kulturnih, sportskih, prosvjetnih i drugih aktivnosti kojima se izmeñu ostalog

promiče i podupire vatrogastvo, poštivajući pritom odgovarajuće propise koji reguliraju

elemente organizacije takvih događanja;

- razvijanje i provedba aktivnosti u području zaštite okoliša;

- praćenje i analiziranje stanja u dobrovoljnom vatrogastvu te poduzimanje aktivnosti i

mjera s ciljem unapređivanja vatrogastva i zaštite od požara;

- analiziranje i provođenje propisanih mjera zaštite od požara te iniciranje donošenja

njihovih izmjena ili dopuna;

- promicanje, zastupanje, usklađivanje i širenje zajedničkih interesa svojih članova;

- dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne

članove;

- suradnja s tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog

priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja vatrogastva i zaštite

od požara;

- provedba aktivnosti u skladu s povjerenim javnim ovlastima utvrđenih zakonima i drugim

propisima.

 

Članak 12.

Radi ostvarivanja ciljeva Društva te zadovoljavanja potreba svog članstva, Društvo

osim provedbe vatrogasne djelatnosti može obavljati i druge djelatnosti iz svog djelokruga,

neposredno ili u zajednici sa svojim članovima sukladno Statutu i posebnim zakonskim

propisima.

Upravni odbor Društva zbog obavljanja pojedinih djelatnosti navedenih u ovoj točci

odnosno transparentnosti poslovanja mora usvojiti odgovarajući cjenik.

Djelatnosti navedene u stavku 1. ovog članka mogu se provoditi ukoliko se time ne

umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe.

 


9. GOSPODARSKE DJELATNOSTI KOJE DRUŠTVO OBAVLJA

 

Članak 13.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka te zadovoljavanja potreba Društva, osim vatrogasne

djelatnosti Društvo može obavljati i ostale gospodarske i društvene djelatnosti sukladno

Statutu i posebnim propisima, a koje su u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti, ne

umanjujući time intervencijsku spremnost vatrogasne postrojbe Društva, kao što su

primjerice:

- prijevoz ljudi, robe i vode,

- tehničke usluge i intervencije,

- organizacija i održavanje kulturnih, športskih i drugih priredbi i manifestacija,

- prikupljanje sredstava iz ekonomske promidžbe i propagande,

- najam i zakup poslovnog prostora,

- najam kombi vozila za prijevoz ljudi,

Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka, Upravni odbor Društva donosi cjenik.

 


10. NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA DRUŠTVA


Članak 14.

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima putem

pisanih izvješća, organizacijom posebnih skupova ili na drugi prikladan način;

- putem sredstva javnog priopćavanja;

- putem Internet stranica Društva ili viših ustrojestvenih jedinica vatrogastva.

Javnost se može isključiti na sjednici tijela Društva zbog zaštite osobnih podataka o

članovima te zbog zaštite osobne i poslovne tajne, kao i kada je to radi posebne zaštite

maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

Svi članovi Društva imaju pravo sudjelovati u radu Društva, sukladno odredbama

Statuta i zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

 

Članak 15.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela

Društva i o tome izvješćivati javnost.

Predsjedavajući sjednice pojedinog tijela Društva može predložiti da se javnost

isključi sa sjednice, o čemu se treba pozitivno izjasniti natpolovična većina nazočnih članova

na sjednici.

 

Članak 16.

Za informiranje i obavještavanje o radu Društva odgovorni su predsjednik i

zapovjednik Društva.

 

11. UVJETI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANAK ČLANSTVA, PRAVA,

OBVEZE I ODGOVORNOSTI TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

I NAČIN VOĐENJA POPISA ČLANOVA


Članak 17.

Učlanjenje u Društvo je dobrovoljno. 

8Svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u

Republici Hrvatskoj mogu pod jednakim uvjetima utvrñenim ovim Statutom postati članom

Društva.

Članom se postaje upisom u popis članova odnosno Matičnu knjigu, a koje vodi tajnik.

Članom Društva mogu postati i inozemne fizičke ili pravne osobe, ukoliko prihvaćaju

uvjete i odredbe ovog Statuta.

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću

(maloljetnici ili punoljetne osobe koje zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nisu sposobne

brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima ili koje ugrožavaju prava i interese

drugih osoba) mogu biti članovi Društva bez prava odlučivanja u radu tijela Društva

(nominalni članovi) i ne mogu biti operativni članovi postrojbe Društva.

Maloljetne osobe mogu steći članstvo u Društvu u dobi od navršenih šest do navršenih

osamnaest godina, koji pristupe u članstvo Društva na način propisan u članku 10. Statuta.

Za osobe mlađe od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski

zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje

pisanu suglasnost.

Društvo je obvezno voditi evidenciju - popis članova Društva.

Popis članova vodi se elektronički ili putem Matične knjige Društva i obvezno sadrži

slijedeće podatke: o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja

Društvu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva te druge podatke.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov

zahtjev.

Sve podatke o pojedinim članovima obvezan je redovito ažurirati tajnik Društva.

Članovima Društva može se izdati članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja

članske iskaznice propisan je odgovarajućim aktom Hrvatske vatrogasne zajednice.

 

Članak 18.

Odluku o primanju u članstvo Društva donosi Upravni odbor na temelju pismenog

zahtjeva (pristupnice) potencijalnog člana.

Osobe koje se po prvi puta učlanjuju u dobrovoljno vatrogasno društvo prije

punopravnog primanja u članstvo obvezno obavljaju pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci

te se uključuju u različite oblike aktivnosti Društva, osim u rad postrojbe, a kako bi se nakon

isteka pripravničkog staža mogla ocijeniti utemeljenost primanja istog u članstvo.

Primanje u članstvo Društva provodi se na sjednici Upravnog odbora, a nakon isteka

pripravničkog staža od 6 mjeseci. Primljenim se članovima staž u vatrogastvu računa od

početka pripravničkog staža.

Predstavljanje članova primljenih u Društvo tijekom jednogodišnjeg razdoblja obvezno

se provodi na prvoj narednoj sjednici Skupštine Društva.

Na odluku Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za učlanjenje potencijalni član može

izjaviti žalbu Skupštini Društva u roku od 8 dana od dana dostave odluke. O žalbi Skupština

mora odlučiti najkasnije u roku godine dana. Odluka Skupštine je konačna.

Članovi Društva mogu se obvezati na plaćanje članarine i doprinosa o čemu kao i o

visini iznosa odluku donosi Skupština Društva. 

 

Članak 19.

 Članovi Društva mogu biti:

- operativni članovi,

- izvršni članovi,

- pričuvni članovi,

- veterani,

- počasni,

- vatrogasni pomladak,

- vatrogasna mladež.

Operativni članovi su pripadnici vatrogasne postrojbe Društva u dobi od 18 do 65

godina, koji udovoljavaju uvjetima iz Zakona o vatrogastvu u svezi osposobljenosti te tjelesne

i duševne sposobnosti. Status operativnog člana osoba može imati samo u dobrovoljnom

vatrogasnom društvu čije područje djelovanja pokriva mjesto stanovanja člana.

Izvršni (djelatni) članovi su članovi u dobi iznad 18 godina koji obavljaju dužnosti

koje ne moraju biti direktno vezane uz rad vatrogasne postrojbe, odnosno oni su članovi tijela

Društva (Upravni odbor, Zapovjedništvo, natjecateljska odjeljenja, razne sekcije, odbori i sl.).

Izvršni član ne mora biti član vatrogasne postrojbe (ne mora udovoljavati uvjetima iz Zakona

o vatrogastvu u pogledu tjelesne i duševne sposobnosti), ali u pravilu mora biti osposobljen

najmanje za zvanje vatrogasca. Status izvršnog člana osoba može imati samo u jednom

dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

Pričuvni članovi su bivši operativni ili izvršni članovi, a koji zbog dobi (65 i više

godina) ili zbog nekih drugih razloga (zdravstveni i sl.) mogu zatražiti da ih se uvrsti u

pričuvno članstvo. Minimalan uvjet je najmanje 10 godina izvršnog ili operativnog staža u

Društvu.

Vatrogasni veterani su članovi Društva s navršenih 60 godina života i najmanje 30

godina operativnog staža u vatrogastvu.

Počasni članovi su fizičke osobe (mogu biti i bivši operativni ili izvršni članovi

matičnog Društva) koji su posebno pridonijeli ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva. Odluku

o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Društva. Također i predsjednik odnosno

zapovjednik Društva mogu, na temelju odluke Skupštine, biti proglašeni počasnim

predsjednikom odnosno zapovjednikom (dužnosti koje su utvrđene Zakonom o vatrogastvu).

Počasni predsjednik, zapovjednik ili počasni član postaju doživotni članovi Skupštine

vatrogasne organizacije koja im je dodijelila to zvanje.

Članovi vatrogasnog podmlatka su osobe u dobi od 6 do 12 godina za koje pisanu

izjavu o učlanjenju daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Članovi vatrogasne mladeži su mladi od 12 do 18 godina za koje zakonski zastupnik

ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 

Članak 20.

Društvo svojim osnivačima dodjeljuje titulu „član utemeljitelj“. Oni ujedno moraju

imati utvrđen status u nekoj drugoj kategoriji članstva (kao operativni, izvršni, počasni ili član

veteran). Član utemeljitelj je počast odnosno titula te se ne smatra posebnom vrstom članstva.

Društvo može pojedinim fizičkim ili pravnim osobama koje pomažu Društvu u

ostvarivanju njegovih ciljeva dodijeliti titulu „pomažući (podupirajući) član“. Oni nisu

članovi Skupštine Društva i ne evidentiraju se u matičnoj knjizi Društva. 

 

Članak 21.

Operativni, izvršni, pričuvni i članovi veterani čine Skupštinu Društva s pravom glasa.

Skupštinu Društva čine i počasni članovi, ali samo iz redova matičnog Društva, a pravo

glasa imaju ukoliko su prije stjecanja počasnog članstva imali status operativnog ili izvršnog

člana u istom Društvu.

 

Članak 22.

Član Društva koji u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili u vezi s obavljanjem iste

povrijedi stegu, odgovara za stegovnu pogrešku prema odredbama Pravila vatrogasne službe.

Član je obvezan poštivati pravila nošenja vatrogasne odore, što je utvrđeno Pravilima

vatrogasne službe.

 

Članak 23.

Članstvo u Društvu prestaje istupanjem, brisanjem, isključenjem ili smrću.

Istupanje iz članstva provodi se temeljem primljene pisane izjave člana Društva.

Istupanje postaje pravovaljano kad Društvo zaprimi izjavu o istupanju.

Brisanje iz članstva provodi se kada član Društva to zatraži ili kada nastupe razlozi

predviđeni Zakonom, Pravilima vatrogasne službe ili Statutom Društva.

Isključenje iz članstva provodi se temeljem odluke Upravnog odbora zbog nanošenja

štete i ugleda Društvu, odnosno u slučajevima predviđenim Zakonom, Pravilima vatrogasne

službe ili Statutom Društva.

Protiv odluke Upravnog odbora o brisanju, odnosno isključenju iz članstva, član

Društva ima pravo podnijeti žalbu Upravnom odboru Društva u roku od 8 dana od dana

primitka odluke Upravnog odbora Društva.

Ukoliko Upravni odbor odbaci žalbu člana Društva može podnijeti žalbu Skupštini

Društva u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke Upravnog odbora Društva.

Skupština Društva dužna je riješiti žalbu najkasnije u roku od godinu dana od

zaprimanja žalbe, odnosno na narednoj sjednici.

Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 24.

Prava članova su:

- sudjelovanje u radu i upravljanju poslovima Društva,

- osposobiti se odnosno usavršiti za aktivan rad u vatrogasnoj postrojbi Društva,

- sudjelovati u drugim aktivnostima Društva,

- sudjelovati u manifestacijama koje organizira Društvo,

- sudjelovati u pripremi programa rada i biti izviješten o realizaciji istog,

- nositi vatrogasnu odoru s pripadajućim obilježjima i priznanjima,

- druga prava utvrđena Pravilima vatrogasne službe.

 

Članak 25.

Dužnosti članova su:

- pridržavanje odredaba Statuta i drugih akata Društva;

- aktivno sudjelovanje u provedbi aktivnosti iz programa rada Društva; 

- odazvati se pozivu na obavljanje službenih dužnosti, kao što su: sudjelovanje u

gašenju požara, intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda, dežurstva,

vježbe, vatrogasna natjecanja, kontrole, provođenje preventivnih mjera zaštite od

požara, obuke, smotre i slično;

- propisno primjenjivanje, razvijanje i sustavno usavršavanje vatrogasne struke;

- čuvanje i izgrađivanje međusobnih kolegijalnih odnosa, razvijanje međusobnog

povjerenje i unapređivanje kvalitetu rada u vatrogasnim organizacijama;

- čuvanje ugleda vatrogastva i svog osobnog ugleda u svakoj prilici;

- čuvanje državne, službene i poslovne tajne;

- čuvanje i održavanje vatrogasne tehnike i opreme te drugih materijalnih sredstava;

- nošenje propisane vatrogasne odore ili radne odjeće tijekom provedbe svih oblika

aktivnosti u vatrogastvu, a prilikom gašenja požara i otklanjanja posljedica

elementarnih nepogoda i propisane zaštitne odjeće i opreme;

- obavljanje svojih obveza savjesno, požrtvovno i disciplinirano,

- provedba preuzetih obveza vezanih uz obnašanje određene pojedinačne dužnosti;

- prenošenje iskustva i znanja pripadnicima vatrogasne mladeži odnosno podmlatka;

- ostale dužnosti utvrđene Pravilima vatrogasne službe.

 

Članak 26.

Društvo u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva može osnovati sekcije (glazbenu, dramsku,

sportsku, ekološku i sl.).

Sekcije nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju sekcije donosi Skupština Društva. Odluka o osnivanju sekcije sadrži

odredbu o nazivu i sjedištu sekcije, ustroju i o osobi ovlaštenoj za predstavljanje sekcije.

 


12. TIJELA DRUŠTVA, NJIHOV SASTAV I NAČIN SAZIVANJA SJEDNICA,

IZBOR, OPOZIV, OVLASTI, NAČIN ODLUČIVANJA I TRAJANJE

MANDATA TE NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE U SLUČAJU ISTEKA

MANDATA

 

Članak 27.

Rad u Društvu temelji se na zajedničkom demokratskom odlučivanju i samostalnoj

odgovornosti te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.

Članovi upravljaju Društvom putem svojih predstavnika u tijelima Društva.

Za rad tijela Društva potrebna je nazočnost natpolovične većine članova tijela.

Tijela Društva pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom glasova predstavnika

nazočnih na sjednicama tijela.

 

Članak 28.

 Tijela Društva odluke donose javnim glasovanjem.

Predsjedavajući može za pojedine odluke zatražiti tajno glasovanje o čemu se članovi

tijela izjašnjavaju javnim glasovanjem.

Ukoliko je za izbor predsjednika ili zapovjednika kandidirano više članova izbor se

provodi tajnim glasovanjem. 

Također, ukoliko je za članove Upravnog odbora, Zapovjedništva ili Nadzornog

odbora kandidirano više članova od broja predviđenih Statutom izbor se provodi tajnim

glasovanjem.

 

Članak 29.

U radu tijela Društva mogu sudjelovati članovi Društva koji ne čine to tijelo te

predstavnici drugih pravnih osoba, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 30.

Radom upravljaju tijela i dužnosnici Društva.

Tijela Društva su:

- Skupština,

- Upravni odbor,

- Zapovjedništvo,

- Nadzorni odbor.

Dužnosnici Društva su:

- predsjednik,

- zapovjednik,

- tajnik.

Tijela iz ovoga članka mogu radi ostvarenja svojih ciljeva i zadataka osnovati pomoćna

ili povremena radna tijela (odbor, povjerenstvo i sl.). Odlukom o osnivanju povremenih tijela

utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje

posla.

 

Članak 31.

Mandatno razdoblje za rad tijela, dužnosnika i predstavnika Društva u tijelima drugih

organizacija traje 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora odnosno imenovanja, a u pravilu

je vezano uz izborne cikluse na svim razinama vatrogastva u Republici Hrvatskoj.

Kod prestanka mandata člana nekog tijela Društva prije isteka redovitog mandatnog

razdoblja, bez obzira na način prestanka, novi član tog tijela istu dužnost obavlja do kraja

tekućeg mandatnog razdoblja člana na čije mjesto dolazi.

U slučaju isteka mandata tijelu Društva i/ili članovima tijela Društva, sjednicu

Skupštine Društva ovlašten je sazvati predsjednik Društva.

Ukoliko predsjednik ne sazovu sjednicu, sjednicu će sazvati predsjednik Nadzornog

odbora Društva

 

12.1. SKUPŠTINA


Članak 32.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.

Skupštinu Društva čine operativni, izvršni, pričuvni, članovi veterani te počasni članovi

iz redova matičnog Društva.

Ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja. 

 

Članak 33.

Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jedanput godišnje, s time da se svake

četvrte godine redovita sjednica održava kao izborna.

Izborna sjednica Skupštine može se održati i kao zasebna sjednica.

Pored redovnih i izbornih sjednica mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane

sjednice Skupštine.

 

Članak 34.

Redovitu, tematsku ili svečanu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na

temelju odluke Upravnog odbora.

Poziv s točnim datumom, mjestom održavanja i dnevnim redom sjednice mora biti

dostavljen svim članovima Skupštine Društva najmanje osam dana prije održavanja sjednice.


Članak 35.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na temelju:

- zahtjeva trećine članova Skupštine Društva,

- odluke Nadzornog odbora,

- zahtjeva Upravnog odbora

- zahtjeva Zapovjedništva.

 

Članak 36.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača iz članka 29.

ovog Statuta u roku od 30 dana od dana primljenog zahtjeva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz prethodnog stavka, sazvat će je

predlagači.

U slučaju sazivanja Skupštine prema odredbi stavka 1. ovog članka, predlagači su dužni

predložiti dnevni red sjednice te pripremiti sve potrebne materijale.


Članak 37.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova, a

odluke se donose većinom nazočnih članova.


Članak 38.

Rad Skupštine i drugih tijela Društva ureñen je Poslovnikom kojeg na početku svakog

mandatnog razdoblja donosi Skupština na svojoj izbornoj sjednici.


Članak 39.

Predsjednik Društva uoči održavanja sjednice Skupštine može sazvati i odgovarajuću

sjednicu za pripadnike vatrogasne mladeži odnosno podmlatka (tzv. „Malu Skupštinu“),

uvažavajući njihovu brojnost odnosno različito područje interesa od punoljetnih članova

Društva.

Na predmetnoj sjednici predsjednik Društva podnosi godišnje izvješće o radu istog, a

posebno o aktivnostima u koje su uključeni pripadnici vatrogasne mladeži. 

14Zaključak odnosno stajalište pripadnika vatrogasne mladeži glede podnijetog izvješća o

radu Društva obvezno se iznosi na sjednici Skupštine Društva.

Održavanje predmetne „Male Skupštine“ nije obvezno.


Članak 40.

Skupština:

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune;

- donosi Poslovnik o radu Skupštine;

- donosi opće akte Društva iz svoje nadležnosti;

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za

prethodnu kalendarsku godinu;

- usvaja godišnje financijsko izvješće;

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i

raspodjeli preostale imovine Društva;

- donosi planove razvoja Društva;

- donosi odluku o statusnim promjenama;

- usvaja izvješće Nadzornog odbora;

- bira i provodi opoziv predsjednika, zamjenika predsjednika te članova Upravnog

odbora, Zapovjedništva i Nadzornog odbora;

- imenuje i opoziva zapovjednika;

- bira predstavnike Društva u tijela nadležne vatrogasne zajednice;

- donosi odluku o dodjeli statusa počasnog dužnosnika odnosno počasnog člana

Društva;

- donosi odluku o prestanku rada Društva;

- odlučuje o uvođenju i iznosu članarine;

- donosi odluku o promjeni sjedišta Društva.

Skupština Društva može ovlastiti Upravni odbor za donošenje odluka iz ovog članka i to:

- izmjene i dopune plana rada i financijskog plana za tekuću godinu,

- izboru predstavnika Društva u tijela nadležne vatrogasne zajednice, uz verifikaciju na

prvoj narednoj sjednici Skupštine,

- izboru člana Upravnog odbora ili Zapovjedništva, u slučaju ostavke pojedinog člana ili

trajne spriječenosti obnašanja dužnosti, kako bi se upotpunilo upražnjeno mjesto, uz

verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,

- usvajanje završnog računa.

 

Članak 41.

Društvo ima vatrogasnu postrojbu kao ustrojstveni oblik svog djelovanja u skladu sa

Zakonom o vatrogastvu i ovim Statutom.

Vatrogasnu postrojbu čine operativni članovi koji udovoljavaju odgovarajućim

odredbama Zakona o vatrogastvu.

Veličina i opremljenost vatrogasne postrojbe utvrđena je Planom zaštite od požara grada

Lepoglave i važećim propisima.

Vatrogasna postrojba može imati pričuvni sastav. 

 

12.2. UPRAVNI ODBOR


Članak 42.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje obavlja organizacijske, tehničke i

administrativne aktivnosti odnosno upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine,

poštivajući pritom program rada i zaključke Skupštine.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva na inicijativu članova Upravnog

ili Nadzornog odbora, a najmanje jednom u svakom tromjesečju. Predsjednik Društva je po

svojoj dužnosti i predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je njegovoj sjednici nazočna

natpolovična većina članova.

 

Članak 43.

Upravni odbor sastoji se od 9 članova koje bira i opoziva Skupština.

Predsjednik, zamjenik predsjednika, zapovjednik, zamjenik zapovjednika, tajnik i

predstavnik vatrogasne mladeži (u pravilu voditelj iste) članovi su Upravnog odbora po svojoj

dužnosti.

Na sjednice Upravnog odbora u pravilu se poziva predsjednik Nadzornog odbora

Društva, bez prava odlučivanja.

 

Članak 44.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj rad i za ukupan rad Upravnog

odbora.

Pojedini član Upravnog odbora može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je

izbran, ako ne provodi poslove i zadatke utvrđene odlukama i zaključcima Upravnog odbora.

Skupština Društva može opozvati i čitav Upravni odbor, ako ne obavlja svoje dužnosti u

skladu s ciljevima, zadacima, odlukama i zaključcima Skupštine.

 

Članak 45.

Upravni odbor

• utvrđuje:

- prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanja sjednice Skupštine;

- prijedlog izvješća o radu i financijskom poslovanju;

- prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa;

- prijedlog drugih akata koje donosi Skupština Društva;

- prijedlog o dodjeli statusa počasnog člana i počasnog dužnosnika Društva;

• donosi:

- opće akte na osnovu Statuta, zakona i drugih propisa te prati njihovo provođenje;

- prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa;

- odluku o primanju u članstvo i prestanku članstva;

- odluku o nabavljanju nepokretne i pokretne imovine u skladu s financijskim

planom;

- odluku o ustupanju nepokretne i pokretne imovine;

- odluke o žalbenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stručnih djelatnika preko

tročlane komisije koju imenuje, kao drugostupanjsko tijelo;

- odluku o službenim putovanjima u inozemstvo; 

- odluku o provođenju godišnjih inventura uz usvajanje pripadajućeg izvještaja;

- odluke o osnovnim pitanjima financijskog poslovanja između dvije sjednice Skupštine;

- prijedlog dodjele vatrogasnih i drugih javnih priznanja članovima Društva;

- odluke vezane uz rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Društva, u skladu s

Pravilima vatrogasne službe Hrvatske vatrogasne zajednice.

• prati:

- ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje

donosi Skupština;

• daje:

 - tumačenje ovog Statuta;

• imenuje i razrješava:

- tajnika,

- blagajnika,

- likvidatora,

- članove i predsjednike radnih tijela Upravnog odbora,

- svoje predstavnike u radna tijela i organizacije s kojima surađuje.

 

12.3. ZAPOVJEDNIŠTVO


Članak 46.

Zapovjedništvo je stručno-operativno tijelo Društva zaduženo za organizaciju pripreme

i provedbe operativnih aktivnosti, a broji 7 članova.

Zapovjednik, zamjenik zapovjednika, spremištar i tajnik članovi su Zapovjedništva po

dužnosti.

Radom Zapovjedništva upravlja zapovjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti njegov

zamjenik. Zapovjedništvo donosi odluke natpolovičnom većinom svojih članova.

Na sjednice Zapovjedništva poziva se i predsjednik Društva.

Poslove Zapovjedništva odlukom Skupštine može obavljati Upravni odbor Društva, u

slučaju kad Društvo Planom zaštite od požara grada Lepoglave nije utvrđeno kao „središnje“.

U tom se slučaju Zapovjedništvo ne mora birati.

 

Članak 47.

Zapovjedništvo:

- obavlja organizacijske poslove s ciljem efikasne provedbe vatrogasne djelatnosti,

- organizira i provodi vatrogasne vježbe,

- provodi praktične vježbe i teorijsku nastavu s operativnim članovima,

- priprema natjecateljska odjeljenja,

- organizira i provodi vatrogasna natjecanja,

- na prijedlog zapovjednika imenuje zamjenika zapovjednika, spremištara i

zapovjednike odjeljenja;

- prati i koordinira provedbu preventivnih poslova u području zaštite od požara;

- skrbi o konstantom stručnom osposobljavanju i usavršavanju članova vatrogasne

postrojbe te drugih članova Društva;

- brine o održavanju vatrogasne opreme odnosno materijalno-tehničkih sredstava koje

posjeduje Društvo. 12.4. NADZORNI ODBOR


Članak 48.

Nadzor nad radom Društva provodi Nadzorni odbor Društva.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članstva Društva.

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora i

Zapovjedništva Društva.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik kojeg bira Skupština, a

odluke se donose većinom glasova.

 

Članak 49.

 Nadzorni odbor:

- prati primjenu i provođenje Statuta i drugih općih akata;

- analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Upravnog odbora,

Zapovjedništva i njihovih radnih tijela;

- nadzire materijalno-financijsko poslovanje te korištenje i raspolaganje sredstvima i

imovinom Društva.

Nadzorni odbor izvještava o svom radu Skupštinu jednom godišnje i predlaže

poduzimanje odgovarajućih mjera.

Sva tijela Društva dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise te mu dati

potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

Ako član Društva smatra da je Društvo povrijedilo vlastiti Statut, ovlašten je na to

upozoriti Nadzorni odbor Društva te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog

zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član

može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva.

 

12.5. PREDSJEDNIK


Članak 50.

Skupština Društva bira predsjednika Društva iz redova članova Skupštine.

Predsjednik Društva predsjedava Skupštini i Upravnom odboru, a u slučaju njegove

odsutnosti u svim poslovima zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. Mandat zamjenika

predsjednika traje četiri godine.

Predsjednik ima mogućnost ponovnog izbora.

Ukoliko je predsjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, mijenja ga

zamjenik predsjednika do naredne sjednice Skupštine koja donosi odluku o razrješenju i bira

novog predsjednika.

Članak 51.

Predsjednik:

- odgovara za zakonitost rada Društva,

- vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,

- skrbi o pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora te potpisuje odluke, ugovore i

druge akte koje donose Skupština i Upravni odbor;

- saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora, 

- podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar

udruga,

- obavlja druge poslove temeljem Statuta te smjernica Skupštine i Upravnog

odbora.

 

12.6. ZAPOVJEDNIK


Članak 52.

Društvo ima zapovjednika koji rukovodi radom vatrogasne postrojbe s ciljem provedbe

operativnih poslova i zadataka u okviru djelatnosti Društva.

Skupština imenuje zapovjednika Društva iz redova članova Skupštine.

Za zapovjednika i zamjenika zapovjednika Društva može biti imenovan član Skupštine

Društva koji udovoljava uvjetima utvrñenim Zakonom o vatrogastvu.

Zapovjednik predsjedava Zapovjedništvu, a u slučaju njegove odsutnosti njegov

zamjenik.

Ukoliko je zapovjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Upravni

odbor imenuje zamjenika zapovjednika vršiteljem dužnosti zapovjednika do naredne sjednice

Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog zapovjednika i zamjenika

zapovjednika.

 

Članak 53.

Zapovjednik:

- odgovorna je osoba Društva za provedbu vatrogasne djelatnosti utvrđene Zakonom o

vatrogastvu;

- zapovijeda na vatrogasnim intervencijama na području odgovornosti/djelovanja Društva;

- odgovoran je za organiziranost, osposobljenost i opremljenost vatrogasne postrojbe

Društva;

- sukladno Planu zaštite od požara grada Lepoglave odgovoran je za

intervencijsku spremnost vatrogasne postrojbe Društva;

- odgovoran je za obavljanje operativnih poslova što se odnose na ustroj, rad,

osposobljavanje i usavršavanje;

- odgovoran je za pripremu i provedbu vatrogasnih natjecanja;

- odgovoran je za aktivnosti u svezi rada s vatrogasnom mladeži;

- odgovoran je za provedbu zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u nadležnosti zajednice;

- vodi poslove organizacije i rukovođenja radom vatrogasne postrojbe tijekom provedbe

vatrogasnih intervencija, javnih vježbi, interne obuke članova postrojbe, vatrogasnih

natjecanja i drugih oblika operativnog rada i aktivnosti članova Društva;

- prati i koordinira aktivnosti u pogledu nadzora nad mjerama zaštite od požara;

- organizira preventivne aktivnosti;

- skrbi o stručnom osposobljavanju članova Društva;

- skrbi o redovitoj provedbi provjere tjelesne i duševne sposobnosti članova vatrogasne

postrojbe Društva;

- predlaže dio financijskog plana vezan uz provedbu vatrogasne djelatnosti, te ostalih

zadaća u njegovoj nadležnosti;

- skrbi o održavanju odnosno čuvanju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje;

- neposredno surađuje sa zapovjednikom nadležne vatrogasne zajednice;

- vodi evidenciju o svim operativnim aktivnostima Društva odnosno vatrogasne

postrojbe uz redovito podnošenje odgovarajućih izvješća nadležnim tijelima;

- može pokrenuti stegovni postupak nad članovima vatrogasne postrojbe u skladu s

Pravilima vatrogasne službe;

- provodi i druge zadaće temeljem odluka nadležnih tijela Društva.

 

12.7. TAJNIK


Članak 54.

Društvo ima tajnika radi provedbe ustrojstvenih, administrativnih i kadrovskih poslova

u Društvu.

Tajnika imenuje Upravni odbor.

 

Članak 55.

Tajnik:

- provodi ustrojstvene, administrativne i kadrovske poslove u Društvu;

- priprema materijale za sjednice Skupštine, Upravnog odbora i radnih tijela;

- priprema i usklađuje stručne poslove u Društvu;

- predlaže Upravnom odboru opće akte koji se odnose na zaposlene radnike u Društvu;

- ustrojava informiranje u Društvu;

- ustrojava i kontrolira aktivnosti glede ažuriranja podataka o Društvu u okviru

jedinstvene računalne baze podataka Hrvatske vatrogasne zajednice;

- provodi i druge zadatke i poslove koje mu povjere Skupština, Upravni odbor ili

predsjednik Društva.

Uz ostale osobe utvrđene člankom 3. ovog Statuta predstavlja Društvo.

Tajnik ima savjetodavnu ulogu kod pripreme prijedloga financijskog plana Društva.

Tajnik Društva vodi registar članova.

 

12.8. BLAGAJNIK


Članak 56.

Upravni odbor imenuje blagajnika Društva.

 

Članak 57.

Poslovi blagajnika:

- uredno zaprimanje računa,

- dostava predsjedniku, kao naredbodavcu za izvršenje financijskog plana (ili drugoj

osobi ovlaštenoj od strane predsjednika) svakog računa na ovjeru,

- obavlja poslove kunske i devizne blagajne,

- obavlja fakturiranje,

- sastavlja blagajničke izvještaje,

- ispostavlja virmane,

- ispostavlja račun-otpremnice,

- podiže gotovinu i devize,

- prati plaćanja računa od strane dužnika, 

- brine o djelotvornoj naplati prihoda,

- obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika.

 

12.9. SPREMIŠTAR


Članak 58.

Zapovjedništvo imenuje spremištara Društva.


Članak 59.

Poslovi spremištara:

- brine o urednosti spremišta,

- brine o ispravnosti vatrogasne tehnike i opreme,

- pravovremeno upozorava Zapovjedništvo i zapovjednika o tome koje radnje i mjere

treba poduzeti, odnosno koje radnje i mjere je poduzeo,

- predlaže Zapovjedništvu i zapovjedniku opremu koju je potrebno nabaviti,

- sukladno vlastitim mogućnostima, obavlja popravak opreme i tehnike,

- brine o inventaru vatrogasnog doma i o njegovoj urednosti

- brine o okolišu vatrogasnog doma.

 


12.10. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA


Članak 60.

Nastupom zakonom propisanih uvjeta provodi se likvidacijski postupak Društva.

Likvidacijski postupak provodi likvidator.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju sva ovlaštenja svim tijelima i osobama koje

su bile ovlaštene za zastupanje Društva.

Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator je osoba koja zastupa Društvo u

postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao

osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

- utvrditi stanje na poslovnom računu Društva,

- utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,

- utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva

financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,

- u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine

prema Društvu,

- u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti

preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja

likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o

provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Društva nije dovoljna za namirenje obveza,

dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog

postupka. 

 

Članak 61.

 Likvidatora imenuje i opoziva Upravni odbor Društva, a upisuje se u nadležni registar.

 Likvidator mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi

brigu o raspodjeli imovine.

 Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva u visini

koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

- sukladno vlastitim mogućnostima, obavlja popravak opreme i tehnike.

 

12.11. STRUČNI POSLOVI


Članak 62.

Društvo može za obavljanje stručnih, knjigovodstveno-računovodstvenih, blagajničkih,

pravnih, administrativnih i drugih uposliti radnike u skladu s propisima a na temelju općeg

akta Upravnog odbora Društva.

Upravni odbor može djelomično ili u cijelosti povjeriti obavljanje poslova iz stavka 1.

ovog članka drugim pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje određenih poslova.


Članak 63.

Knjigovodstveno-računovodstveni poslovi vode se sukladno važećim propisima.

Poslove iz stavka 1. ovog članka može obavljati član Društva ukoliko ima propisanu

stručnu spremu.

Društvo može obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka povjeriti drugoj pravnoj ili

fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova.

Blagajničko poslovanje vodi blagajnik Društva ili fizička odnosno pravna osoba iz

stavka 3. ovog članka.

 


13. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA


Članak 64.

 Skupština može prema vlastitoj ocjeni ili iz drugih opravdanih razloga donijeti odluku

o prestanku rada i to tročetvrtinskom većinom glasova svih članova Skupštine ili u ostalim

slučajevima i na način predviñen zakonom.

 


14. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM, TE

POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA RADA I

DJELOVANJA DRUŠTVA


Članak 65.

Imovinu Društva čine:

- nekretnine,

- pokretnine,

- novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i

darovima,

- novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

- financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,

- dotacijama iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, te fondova iz

inozemstva kao i druga novčana sredstva stečena u skladu s pozitivnim

zakonskim propisima;

- različita imovinska prava,

- druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom.

 

Članak 66.

Imovinom upravljaju tijela Društva, uz pripadajuću odgovornost za njenu upotrebu i

korištenje glede ostvarivanja ciljeva Društva.

Društvo za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Društvo može, radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, u skladu

sa zakonom, osnovati trgovačko društvo, ustanovu, zakladu ili fundaciju. Društvo može biti i

osnivačem druge udruge. Odluku o osnivanju donosi Skupština Društva, na prijedlog

Upravnog odbora.

 

Članak 67.

U slučaju prestanka rada Društva imovina će pripasti Vatrogasnoj zajednici općine

grada Lepoglave, radi namjenskog korištenja za potrebe vatrogastva.

 

Članak 68.

Članovi Društva i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.

Nad Društvom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva za štetu učinjenu u Društvu ili Društva

prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 


15. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR

DRUŠTVA


Članak 69.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Društva, nadležan je Sud časti.

Sud časti sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

O svojem radu Sud časti donosi Poslovnik.

Članove suda časti bira Skupština, iz svojih redova.

Za svoj rad, Sud časti odgovara Skupštini.

 

Članak 70.

Sud časti donosi odluke o stegovnim mjerama prema članovima vatrogasne

organizacije radi neizvršavanja i zanemarivanja statutarnih obveza, kao i grubog kršenja istih, 

povrede časti i ugleda vatrogasne organizacije, djelovanja suprotno zakonu, statutu,

propisima, aktima vatrogasne organizacije.

Sud časti može izreći opomenu, suspenzuju vršenja dužnosti do godine dana, i mjeru

isključenja člana iz dobrovoljnog vatrogastva, koju mora potvrditi Skupština.

Predlagatelj postupka pred Sudom časti može biti bilo koje tijelo Društva.

Na odluku Suda časti može se izjaviti žalba Skupštini, čija odluka je konačna.

Skupština je dužna odlučiti o žalbi najkasnije u roku godine dana.

 


16. ČLANARINA


Članak 71.

Članovi Društva plaćaju godišnju članarinu. Iznos članarine u kunama određuje Upravni

odbor Društva.


Članak 72.

Odluku o oslobañanju od plaćanja članarine pojedinog člana Društva ili skupine unutar

Društva (npr. operativni vatrogasci), na temelju valjanog razloga (npr. zaslužni član, socijalni

status člana i sl.) donosi Upravni odbor društva.

 

Članak 73.

 Ukoliko član Društva ne plati članarinu u roku od jedne godine Upravni odbor Društva

može ga isključiti iz članstva u Društvu.

 


17. NAGRADE I PRIZNANJA


Članak 74.

Društvo dodjeljuje nagrade, pismena priznanja, odličja, plakete i slično pojedincima,

udrugama, ustanovama, zajednicama, poduzećima i institucijama zaslužnim za ostvarivanje

ciljeva i zadataka Društva u skladu s odgovarajućim pravilnikom Hrvatske vatrogasne

zajednice.

 


18. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 75.

Statut Društva osnovni je opći akt Društva. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje

Upravni odbor.

Svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

Ne primjenjuju se odredbe akta Društva koji su u suprotnosti s odredbama Statuta.

Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu te donošenje Skupštini.

Statut se donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Društva s pravom glasa.Članak 76.

Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku za njegovo donošenje.

Postupak za izmjenu Statuta mogu pokrenuti:

- Upravni odbor,

- Zapovjedništvo, 

- Nadzorni odbor,

- trećina članova Skupštine

 

Članak 77.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva donesen na

sjednici Skupštine dana 04.02.2012. godine sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.

 

Članak 78.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com